Latest SaltX news

Presentation of SaltX Q4 interim report
Karl Bohman (CEO ) and Harald Bauer(CFO) presents the last interim report of 2016. Watch the presentation (in Swedish)
SaltX Technology Holding AB (publ) -Bokslutskommuniké 2016
Karl Bohman presents Q4 2016
Watch the presentation (in Swedish)
SaltX Technology Holding AB (publ): Interim report Q3 2016
SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
Anodaram i slutförhandling om förvärv av ny verksamhet
Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet.
ANODARAM AB (PUBL): Bokslutskommuniké 2015
Anodaram senarelägger bokslutskommunikén
WYA Holding byter namn, kortnamn och hemsida
Som tidigare meddelats har WYA Holding AB (publ) bytt namn till Anodaram AB (publ). 
Kommuniké från extra bolagsstämma i WYA Holding AB
Vid dagens extra bolagsstämma i WYA Holding AB beslutades i enlighet med förslaget att avveckla verksamheten genom att dotterbolaget WhoYouAre LLC överlåts till grundarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund mot ersättning i form av inlösen av deras aktier i WYA…
DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015
TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015…
DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015
TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015…
WYA Holding senarelägger delårsrapport
Kallelse till extra bolagsstämma i WYA Holding AB (publ)
Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.
WYA HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2015
ANDRA KVARTALET 2015 · Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr. · Kassaflödet för…
WYA HOLDING AB (publ) kvartalsrapport januari–mars 2015