Back

SaltX Technology Holding AB (publ) – Delårsrapport kvartal 1 2017

ViewReleaseInStandardHtml

Nyckeltal kvartal 1 2017 (koncernen, tkr)

 • Rörelsens intäkter                           5 052
 • Resultat efter finansiella poster     -5 589
 • Eget kapital                                   82 691
 • Periodens kassaflöde                    -8 842
 • Soliditet                                             66%

Väsentliga händelser under kvartalet 

 • Samarbete med Öresundskraft om ny gasvärmepump.
 • SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM.
 • Framgång för SaltX inom storskalig energilagring, lyckade verifieringstester hos DLR.

Väsentliga händelser efter kvartalet 

 • Nyemission genomförd vilket tillfört SaltX ca 90 mkr (efter kostnader).
 • Viktigt patent i Kina beviljat.
 • Överenskommelse om EnerStore-projekt med norska Östfold Energi.
 • USA-order för gasdrivna värmepumpar erhållen – Avtal om fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 mkr.

Stockholm 23 maj 2017

Styrelsen & VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 140 45 02 (temporärt)

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj, 2017 kl. 08.00 CET.

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.wkr0006.pdf

SaltX-Q1-2017.pdf