Incitamentsprogram

 

Årsstämma april 2018

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 1 500 000 teckningsoptioner som erbjuds till ledning, övrig personal samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Bolaget har beslutat att inte fullborda emissionen av dessa teckningsoptioner på grund av existerande annat optionsprogram (TO2) som förföll 31 oktober 2018 samt förevarande emission, båda som förutsätter investering i nya aktier av innehavare/ledande befattningshavare. Således kommer dessa teckningsoptioner inte leda till någon utspädning.

 

Årsstämma april 2017

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 000 teckningsoptioner som erbjuds till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernenDetta program lanserades i september 2017. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske i juni 2020 och lösenkursen fastställdes vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs vilket blev 48,8 kronor. Medarbetare har förvärvat 625 000 optioner varav bolaget återköpt 150 000 optioner, allt till marknadsvärde, netto 475 000 utestående optioner. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 23,2 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,8 procents potentiell utspädning.

 

Årsstämma april 2016

Årsstämman beslutade att emittera 1 500 000 teckningsoptioner som erbjöds till ledning och samtliga anställda i koncernen, delvis för att ersätta befintligt program. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat optionsvillkoren. En option motsvarar 1,06 aktierteckning kan ske i juni 2019 och lösenkursen är 4,72 kronor per aktie. Anställda har förvärvat 483 000 optioner, till marknadsvärde. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 2,3 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,9 procents potentiell utspädning.