Teckningsoptioner

TO2

Våren 2016 emitterades i samband med förvärv av ClimateWell och kontantemissioner sammanlagt 16 210 500 teckningsoptioner. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat villkoren något. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 0,265 ny aktie för 4,72 kronor per aktie senast i 31 oktober 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs SaltX Technology cirka 20 miljoner kronor. De 4 295 782 aktier som därmed ges ut utgör cirka 7,4 procent av aktiekapitalet. Dessa teckningsoptioner är listade på Nasdaq First North.

Villkor för teckningsoptioner 2016/2018

Utnyttjande av teckningsoption TO2

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 B ska du om du förvarar dem på en depå vända dig till din bank. Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto kan du istället anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 B kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du förs Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier av serie B.

Sista svarsdag

–        30 juni 2017
–        29 september 2017
–        29 december 2017
–        28 mars 2018
–        29 juni 2018
–        31 oktober 2018

Ladda ner: Anmälningssedel

 

Incitamentsprogram
Årsstämma april 2018

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 1 500 000 teckningsoptioner som erbjuds till ledning, övrig personal samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Bolaget har beslutat att inte fullborda emissionen av dessa teckningsoptioner på grund av existerande annat optionsprogram (TO2) som förföll 31 oktober 2018 samt förevarande emission, båda som förutsätter investering i nya aktier av innehavare/ledande befattningshavare. Således kommer dessa teckningsoptioner inte leda till någon utspädning.

Årsstämma april 2017

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 000 teckningsoptioner som erbjuds till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernenDetta program lanserades i september 2017. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske i juni 2020 och lösenkursen fastställdes vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs vilket blev 48,8 kronor. Medarbetare har förvärvat 625 000 optioner varav bolaget återköpt 150 000 optioner, allt till marknadsvärde, netto 475 000 utestående optioner. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 23,2 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,8 procents potentiell utspädning.

Årsstämma april 2016

Årsstämman beslutade att emittera 1 500 000 teckningsoptioner som erbjöds till ledning och samtliga anställda i koncernen, delvis för att ersätta befintligt program. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat optionsvillkoren. En option motsvarar 1,06 aktierteckning kan ske i juni 2019 och lösenkursen är 4,72 kronor per aktie. Anställda har förvärvat 483 000 optioner, till marknadsvärde. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 2,3 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,9 procents potentiell utspädning.