SvenskaEnglish

Teckningsoptioner

TO2

Våren 2016 emitterades i samband med förvärv av ClimateWell och kontantemissioner sammanlagt 16 210 500 teckningsoptioner. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat villkoren något. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 0,265 ny aktie för 4,72 kronor per aktie senast i 31 oktober 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs SaltX Technology cirka 20 miljoner kronor. De 4 295 782 aktier som därmed ges ut utgör cirka 7,4 procent av aktiekapitalet. Dessa teckningsoptioner är listade på Nasdaq First North.

Villkor för teckningsoptioner 2016/2018

Utnyttjande av teckningsoption TO2

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 2 B ska du om du förvarar dem på en depå vända dig till din bank. Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto kan du istället anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 2 B kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du förs Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier av serie B.

Sista svarsdag

–        30 juni 2017
–        29 september 2017
–        29 december 2017
–        28 mars 2018
–        29 juni 2018
–        31 oktober 2018

Ladda ner: Anmälningssedel

 

Incitamentsprogram

Årsstämman i april 2016 beslutade att emittera 1,5 miljoner teckningsoptioner som erbjöds till ledning och samtliga anställda i koncernen, delvis för att ersätta befintligt program i ClimateWell. Av dessa optioner har anställda förvärvat 483 000 stycken till marknadsvärde och återstoden innehas av dotterbolaget ClimateWell. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat optionsvillkoren. En option motsvarar 1,06 aktie, teckning kan ske 29 maj till 29 juni 2019 och lösenkursen är 4,72 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 7,5 Mkr. Dessa aktier motsvarar 2,7 procents potentiell ytterligare utspädning.