Incitamentsprogram

Årsstämma april 2017

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 000 teckningsoptioner som erbjuds till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernenDetta program lanserades i september 2017. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske i juni 2020 och lösenkursen fastställdes vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs vilket blev 48,8 kronor. Medarbetare har förvärvat 625 000 optioner varav bolaget återköpt 150 000 optioner, allt till marknadsvärde, netto 475 000 utestående optioner. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 23,2 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,8 procents potentiell utspädning.