Teckningsoptioner

Teckningsoptioner

TO6

Hösten 2018 emitterades units bestående av en aktie och en teckningsoption och sammanlagt 14 755 993 teckningsoptioner. Villkoren har justerats något på grund av en företrädesemission hösten 2019. 1,9555 teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 12,71 kronor under perioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs SaltX Technology cirka 96 miljoner kronor. De 7 545 893 aktier som därmed ges ut utgör cirka 9,2 procent av aktiekapitalet. Dessa teckningsoptioner är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Optionsvillkor

Incitamentsprogram
Årsstämma april 2017
TO4

Årsstämman i april 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 000 teckningsoptioner som erbjöds till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernen. Detta program lanserades i september 2017. En option motsvarar en (1,009) aktie, teckning kan ske i juni 2020 och lösenkursen fastställdes vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs vilket blev 48,36 kronor (efter en mindre justering för emissionen 2018). Medarbetare har förvärvat 725 000 optioner varav bolaget återköpt 260 000 optioner, allt till marknadsvärde, netto 465 000 utestående optioner. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 23,5 mkr. Dessa aktier motsvarar 0,7 procents potentiell utspädning.